Autosegmental Phonology

Autosegmental phonology iss en Modification odder en Verennering zu Generative Phonology. Autosegmental Phonology waar vun em John Goldsmith in sei Ph.D. Thesis erschafft in 1976. Er hot die Notion vun Parallel Tiers of Segments uffgedenkt unn hot die Tiers, Autosegments—en Naame ass en bissel misleading iss, gheese.