Die Botschaft iss en englische Zeiding ass raus kummt ee Mol die Woch. Meescht vun de Leeser sinn entwedder Amisch odder Alt Mennischt. Die Botschaft iss vun amische unn alt-mennischde Correspondants. Oftmols gebt's ee Correspondant fer ee Settlement. Die Correspondants schreiwe baut was am aa geh iss in ihre Settlements.