En Parre iss en Pastor.

Mit Demuth hot m'r zugehorcht
Was ah der Parre sagt;
Nau sitzt m'r schtolz wie Dschurymann,
Guckt, wie der Mann doch schwetze kann!
Un wie er sich betragt!
(vun me Gedicht gschriwwe bei em Henry Harbaugh)