Pennsylvania German Cultural Heritage Center

Was 's Heritage Center iss Ennere

'S Pennsylvania German Cultural Heritage Center eegent en Bauerei, un sell iss heit ebbes wie en "Open Air Museum", wu mer ebbes lanne kann vun die alte deitsche Wege un Kultur. 'S Center hot en groossi Library un iss en Deel vun Kutztown University. Vun 1991 bis 2004 waar der Prof. Dr. David Valuska der Director, zwischich Yenner 2005 un Tschuun 2012 waar der Prof. Dr. Robert Reynolds der Bahs. Sitter sell schaffe Patrick Donmoyer un Amanda Richardson am Heritage Center un sinn sinn "in charge". In July henn sie in Kutzeschtettel immer 's Kutztown Folk Festival. Viel dausend Leit kumme vun alliwwer fer sell sehne.

G'schicht vum Heritage Center Ennere

Die Pennsylvaanisch Deitsch Folk Kultur G‘sellschaft vun Lenhartsville (PA) un die Pennsylvaanisch Deitsch Cultural Arebschaft Blatz am Kutztown University henn zammenanner kumme in November 2002 un henn noht eeschtimmich g‘sagt, ass die zwee Druppe sotte eeni G‘sellschaft sei. Sie henn all die Artikele zu Kutztown gebrocht fer ins Museum schtelle. All die Helfer un Glieder henn zamme kumme un welle nau zamme schaffe fer die pennsylvaanisch-deitsch Kultur un Arebschaft am geh halte. In 1990, die Florence Baver (g‘schtarewe in 1999) hot g‘schwetzt zum Dr. David McFarland, der vorich Bresident vun Kutztown University, un hot ihn g‘frogt, eb sie die Dinge vun Lenhartsville riwwer bringe kenne zu die University‘s Bauerei. Die Florence hot des g‘sehne, ass es en Weg iss fer alles zu behiede - abbadich, weil die Glieder immer elder sinn warre. Bresident McFarland hot no die Faehigkeit g‘frogt fer en Director finne, ass der Arebschaft Blatz aafange kann, un der Dr. David L. Valuska waar aag‘setzt fer sell Schtell in 1991. Ebber hot es Eeschtubb-Schulhaus gewwe, un es waar hiegezogge drei un en halb Meil zu der Bauerei in 1991. Die Arewet hot aag‘fange an der Schtee Bauerehaus Museum un es Summerheisel/Weschhaus, un alles waar faddich bei 1999. En Buch-Blatz (Office) waar uffgebaut in 1994, un die Baenk-Scheier hot en neier Dach grickt. Meh Arewet geht aa an der Scheier fer Blatz mache fer all die alte Bauerei Maschienerie un annere Dinge.Die erscht Blockhaus iss ball faddich un iss eigeweiht zu es Gedechtnis an Sterling un Florence Zimmerman. Der Sterling hot viel Grundsau Lodge un Versammlinge aag‘fange. Der zwett Blockhaus iss glei widder herg‘schtellt, un der Reading Berks Guild of Craftsmen welle ihre Heem mache datt. Viel B‘such kummt zu der Arebschaft Blatz - vun alliwwer die Welt, un etliche hunnert Schulkinner duhn datt lanne baut die Baricks un Lechaw Kaundi Voreldre, ass do g‘wuhnt henn. Des Zammenannerkumme vun die Pennsylvaanisch Deitsch Folk Kultur G‘sellschaft vun Lenhartsville (PA) un die Pennsylvaanisch Deitsch Cultural Arebschaft Blatz am Kutztown University hot Wissenschaft, Helfer, Glieder zamme gebrocht, un des hot nau viel G‘walt zu die Mission am Arebschaft Blatz.